§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu RateApp, dostępnego przez oficjalną aplikacją mobilną: „RateApp” opublikowaną przez „CodeAlpha” na platformach Google Play i Apple AppStore.

Treść Regulaminu w sposób wyłączny określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, Administratora i Właściciela serwisu, prowadzącego serwis RateApp.

Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) CodeAlpha – oznacza firmę CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536, NIP: 5242911908, KRS: 0000877627;
b) Serwis RateApp – oznacza serwis dostępny przez aplikację mobilną „RateApp” udostępnianą na platformie Google Play i Apple AppStore od producenta-autora aplikacji „CodeAlpha”; właścicielem Serwisu RateApp jest firma CodeAlpha sp. z o.o.;
c) Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która: po akceptacji niniejszego Regulaminu i zainstalowaniu aplikacji „RateApp” może korzystać z Serwisu Rate App.
d) Administrator – oznacza osobę naznaczoną przez CodeAlpha, która w szczególności zapewnia wsparcie techniczne dla Użytkowników Serwisu RateApp oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Serwisu RateApp. Administrator również jest osobą, która moderuje zgłoszenia i poprawki Użytkowników dotyczące informacji znajdujących się na łamach Serwisu RateApp. Podstawowym sposobem kontaktu z Administratorem Serwisu RateApp jest adres biuro @ codealpha.pl (należy usunąć spacje).
e) Właściciel – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis RateApp, którym jest firma CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536. 

§ 3
Informacje dotyczące Serwisu RateApp

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu RateApp jest umożliwienie Użytkownikom serwisu na dodanie opinii dotyczących produktów, które ich interesują, poprzez dodawanie komentarzy lub wykorzystywanie innego rodzaju sposobów wyrażania opinii (między innymi, lecz nie ograniczając się do: oznaczania gwiazdkami; polubieniami; dodając zdjęcia; dodając nagranie wideo; dodając lub biorąc udział w rankingu; dodając lub biorąc udział w ankiecie; głosowaniu – w tym na punkty negatywne i pozytywne; wyrażaniu dezaprobaty; porównywaniu produktów i ofert). Definiowanie opiniowanego produktu odbywa się przez skan lub wprowadzenie kodu kreskowego przez Użytkownika aplikacji RateApp na urządzeniu Użytkownika.


2. Za pośrednictwem Serwisu RateApp świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników lub Partnerów Biznesowych związane z przedmiotami Serwisu RateApp. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właściciel posiada wyłączne prawo do świadczenia usług oferowanych przez Serwis RateApp i zastrzega sobie możliwość wprowadzania w nich zmian wprowadzania nowych usług lub ich wycofaniem.

4. Uczestnictwo w Serwisie RateApp jest nieodpłatne. Właściciel zastrzega sobie możliwość do zmiany tego stanu rzeczy oraz zakresu usług, włącznie z całkowitym ich wycofaniem.

5. Zbiór danych tworzący Serwis RateApp, w tym kontent wytworzony przez Użytkowników i przesłany do Serwisu RateApp podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) jest firma CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536.

6. Aby skorzystać z Serwisu RateApp, niezbędne jest posiadanie zaktualizowanych urządzeń pozwalających na bezpieczne korzystanie z aplikacji i internetu. Zalecane jest aktualizowanie systemów operacyjnych aby zapewnić zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Serwis RateApp używa ciasteczek (cookies). Korzystanie z Serwisu RateApp łączy się z akceptacją Polityki Prywatności, która znajduje się pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik posiada możliwość dobrowolnego korzystania z Serwisu RateApp przez oficjalną aplikację „RateApp” opublikowaną przez „CodeAlpha” na platformie internetowej Google Play lub Apple AppStore.

2. Użytkownik posiada możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter oraz do innych kanałów kontaktów marketingowo-sprzedażowych Serwisu RateApp. Niektóre z tych możliwości wymagają podania danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, choć niezbędne do obsłużenia poszczególnych funkcjonalności.

3. Użytkownik posiada możliwość kontaktowania się z Administratorem Serwisu RateApp poprzez dobrowolne korzystanie z formularzy kontaktowych, dobrowolne zgłaszanie chęci na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, nawiązanie kontaktu pocztą elektroniczną lub innymi drogami nawiązania komunikacji, bądź dobrowolne zgłaszanie poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu RateApp.

Podczas zgłaszania poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu RateApp Użytkownik będzie proszony o dobrowolną weryfikację autentyczności zgłoszonych danych poprzez wysłanie potwierdzenia. Potwierdzeniem może być np. zdjęcie ukazujące dane.

Administrator Serwisu RateApp zweryfikuje autentyczność zgłoszonych danych i przy pozytywnej weryfikacji opublikuje zaktualizowane dane w Serwisie RateApp.

4. Użytkownik ma obowiązek podawać prawdziwe dane oraz nie dokonywać czynności mające na celu wprowadzanie w błąd Administratora, Właściciela, Partnerów Biznesowych, Użytkowników oraz innych osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z usług Serwisu RateApp. Użytkownik nie może dokonywać czynności mających na celu uszkodzenie Serwisu RateApp, wyszukiwaniu luk w zabezpieczeniu, informowaniu o takich osób trzecich, upublicznianiu takich informacji oraz wykorzystywaniu w jakimkolwiek celu.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), każdy Użytkownik posiada uprawienia wobec danych Użytkownika, ich przetwarzania przez nas i Partnerów Biznesowych. Jeżeli Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, Użytkownik może ją w każdej chwili wycofać.

  • a) Użytkownik ma prawo żądania dostępu danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez CodeAlpha.
    b) Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych przez Serwis RateApp dostępne są pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

6. Korzystając z Serwisu RateApp Użytkownik deklaruje, że jest pełnoletnią osobą. Korzystanie z Serwisu RateApp przez osoby niepełnoletnie jest zabronione.

7. Zamieszczanie bądź dostarczanie do Serwisu RateApp przez Użytkownika treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione.

8. Korzystając z Serwisu RateApp, jako osoba pełnoletnia, Użytkownik jest świadomy możliwości kontaktu z treściami przeznaczonymi dla dorosłych, m.in. tematyką alkoholu, tytoniu, itp.

9.Korzystając z Serwisu RateApp, jako osoba pełnoletnia, Użytkownik jest świadomy możliwości kontaktu z treściami które mogą wywołać skrajne emocje. W takich sytuacjach Użytkownik jest proszony o kontakt z Administratorem Sewisu RateApp w celu potencjalnej moderacji.

§ 5
Prawa i obowiązki Serwisu RateApp

1. Zdjęcia, pliki, teksty i inne formy przekazywania informacji przekazywane przez Użytkownika do Serwisu RateApp będą moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu RateApp, a jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa lub treść Regulaminu, Administrator może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu RateApp bez poprzedniego poinformowania Użytkownika.

2. CodeAlpha ma prawo pobierać, przetwarzać i przechowywać dane statystyczne dotyczące Użytkowników, ich urządzeń, technologii z której korzystają Użytkownicy. Szczegółowy opis danych, włącznie z polityką przetwarzania danych osobowych jest opisany w Polityce Prywatności pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

3. CodeAlpha ma prawo usunąć dowolną część Serwisu RateApp bez podawania przyczyny.

4. Prawo Administratora do moderacji treści przekazywanych przez Użytkownika nie oznacza całkowitej moderacji. Oznacza to, że niektóre treści mogą być niezauważone i w konsekwencji, widoczne dla Użytkownika mimo możliwości moderacji Administratora. Dotyczy to szczególnie treści przekazywanych przez innych Użytkowników.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu RateApp. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Serwisu RateApp: lp.ofniypelks@olleh lub w formie pisemnej na adres siedziby CodeAlpha, ul. Kołowa 4/9, 03-536 Warszawa.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Reklamacje składane do Serwisu RateApp, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu RateApp nie będą rozpatrywane. CodeAlpha nie ma wówczas obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi.

§ 7
Dane osobowe; Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest CodeAplha, wskazana § 2 pkt. A, powyżej.

2. CodeAlpha przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. CodeAlpha przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu RateApp, dostępnego pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

4. Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 8
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu RateApp, wyglądu aplikacji mobilnej „RateApp” i treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie CodeAlpha.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu RateApp, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody CodeAlpha, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

3. Poprzez dodawanie lub przekazywanie plików graficznych do serwisu RateApp, Użytkownik deklaruje, że posiada wszelkie należyte prawa do rozpowszechniania plików, w szczególności w celu publikacji na Serwisie RateApp.

4. Poprzez dodawanie lub przekazywanie plików graficznych do Serwisu RateApp, Użytkownik zezwala dla CodeAlpha nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, posługiwanie się, modyfikację, obróbkę lub sprzedaż plików graficznych przekazanych do Serwisu RateApp.

§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2021.

2. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie RateApp nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlony zostanie link i zaproszenie do zapoznania się z nowym Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości.” oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Serwisem RateApp na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę CodeAlpha.